پایتون جامع

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

پایتون جامع (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

پایتون نوجوانان

بدون امتیاز 0 رای
4,400,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,400,000 تومان

علم داده و یادگیری ماشین

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

یادگیری عمیق

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان